Integritetspolicy

Kåsessons AB(organisationsnummer 556753-2394) strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt i samband med att du besöker våra hemsidor: kasessons.se, kasessons.com.

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter som samlas in i samband med att du använder våra hemsidor, samt allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Syftet med denna Integritetspolicy är att informera dig om dina rättigheter, samt våra riktlinjer och procedurer för behandling av de personuppgifter vi samlar in om dig genom ditt bruk av våra hemsidor.

Integritetspolicyn lyder under svensk lag och kommer att uppdateras över tid, bland annat i händelse av ändringar i rådande personuppgiftslagar eller om tjänsterna som är tillgängliga på hemsidorna utvidgas eller ändras. Vi kommer att informera dig om ändringar i Integritetspolicyn då sådana ändringar kräver ditt samtycke.

Vänligen läs igenom policyn noga för att få en tydlig bild av hur vi samlar in, använder, skyddar och behandlar dina personuppgifter.

Samtycke

För att kunna använda tjänsterna som finns tillgängliga på våra hemsidor krävs det att du ger oss tillgång till visa personuppgifter. Om du inte vill ge oss tillgång till dessa uppgifter kommer vi tyvärr inte att kunna ge dig tillgång till den önskade tjänsten.

Genom att använda tjänsterna på våra hemsidor bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till innehållet i denna Integritetspolicy och till vår behandling av dina personuppgifter.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Var dock uppmärksam på att detta kan leda till att vi inte längre kan tillhandahålla dig våra tjänster.

Om barn under 16 års ålder försett oss med personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna så fort vi blivit informerade om detta. Målsmän uppmanas kontakta oss i förekommande fall.

Personuppgiftsansvarig

Kåsessons AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter kopplade till vår verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariga parten bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter samt vilka hjälpmedel som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som har det övergripande ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter innebär information som kan knytas till en fysisk person, t ex namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling syftar till all användning av personuppgifter, t ex insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Genom att använda våra tjänster som tillgängliggörs på våra hemsidor kommer vi att kunna behandla dina personuppgifter, som inkluderar, men inte är begränsade till:

Adress

Betalningshistorik, inklusive datum och tid, draget belopp, betal- och kreditkortsinformation och andra relaterade transaktionsuppgifter.

Användarnamn

E-postadress

Företagsnamn

Information om din användning av våra hemsidor, t ex din sökhistorik, vilka sidor som besöks

Enhetstyper

Information om kontaktperson

IP-adresser

Kommentarer och aktivitetsloggar från våra kursportaler (efter inloggning)

Mailtracking

Namn

Webbläsarinställningar

Operativsystem

Lösenord (krypterat)

Telefonnummer

Trafikdata

Så samlas informationen in:

Vi behandlar personuppgifter som du anger via formulär på våra hemsidor, t ex:

Kontaktformulär eller anmälan till vårt nyhetsbrev

Anmälan till en gratiskurs, webinar eller dylikt

Nerladdning av t ex e-böcker, guider, mallar och dylikt

Köp av kurser, tjänster eller produkter på våra hemsidor

Kommentarsfält

För vilka ändamål samlas informationen in?

Vi strävar efter att hantera personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg med att information rörande dig behandlas säkert och konfidentiellt.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster och hemsidor

Vi kommer att behandla personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller per automatisk (t ex automatisk registrering via våra servrar) för de ändamål som beskrivs nedan samt för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och hemsidorna samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra din användning av tjänsterna och hemsidorna.

När du uppger personuppgifter för att få tillgång till våra tjänster och hemsidor, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att:

Få tillgång till våra produkter och tjänster

Skicka ut relevant information

Hantera kundtjänstärenden

Erbjuda dig kostnadsfria tips, e-böcker, guider osv.

Ge dig information om de för dig mest relevanta produkterna och tjänsterna

Vi kommer inte att använda personuppgifterna på andra sätt än de som står beskrivna ovan, såvida du inte gett ditt uttryckliga samtycke för andra typer av användning.

Så lagras informationen:

Information hämtas in via formulär på vår hemsida. Informationen sparas i vårt CRM-system i: WebinarJam, Simplero och Active Campaign, vilka är systemen vi använder för att spara kunddata och att automatisera marknadskommunikationen.

Informationen sparas fram till att du begär att den raderas, alternativt fram till att den varit inaktiv i 2 år, såvida lagen inte kräver att informationen lagras längre än så.

Du kan begära att informationen raderas genom att kontakta oss.

Så kan du radera dina personuppgifter:

Kontakta vår kundtjänst på tlf.0705-224339 eller admin@kasessons.se för att begära radering av information.

Överföring av information till tredje part?

Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje part, såvida du inte önskar utnyttja betaltjänster från våra underleverantörer såsom Arvato, PayPal eller Stripe. Dessa underleverantörer kan behandla personuppgifter å våra vägnar.

I händelse av att vi lämnar ut personuppgifter till organisationer som utför tjänster å våra vägnar kommer vi att kräva att leverantörerna endast använder dessa personuppgifter i sitt tjänsteutövande gentemot oss samt inhämta tillräckliga garantier från leverantörerna för att vi ska känna oss trygga med att leverantörerna hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt.

Samtliga tredjepartsleverantörer som vi delar personuppgifter med är bundna att följa våra riktlinjer för behandling av personuppgifter eller motsvarande standarder, samt efterleva de krav som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen.

Där det krävs enligt tillämplig lagstiftning, eller vid misstanke om att brott har begåtts kopplat till bruket av våra tjänster, kommer personuppgifter vi lagrat om dig att överföras till relevanta myndigheter.

I händelse av att personuppgifter ska överföras till en annan organisation i samband med fusion, finansiering, omorganisation eller likvidering av hela eller delar av vår verksamhet, gör vi det endast om de berörda parterna har ingått ett avtal där insamling, användning och delning av personuppgifter är begränsad till transaktionens syfte, inklusive en bestämmelse om huruvida transaktionen ska genomföras eller inte, samt då personuppgifterna endast ska användas av de berörda parterna i syfte att slutföra transaktionen. Om ett annat företag köper oss eller vår verksamhet eller våra tillgångar kommer detta företag att ha tillgång till personuppgifterna vi samlat in. Företaget kommer även att åta sig de rättigheter och förpliktelser kopplade till dina personuppgifter i enlighet med beskrivningen i denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Då och då, och efter eget gottfinnande, kan vi inkludera eller erbjuda tredjepartsprodukter eller tjänster på våra hemsidor. Vi kan även ha länkar på våra hemsidor till andra hemsidor som inte kontrolleras av oss. Dessa kopplingar erbjuds endast i orienteringssyfte. Dessa utomstående hemsidor har sina egna separata riktlinjer för hantering av personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicierna på samtliga hemsidor du besöker. Vi tar inget ansvar för någon av dessa hemsidors innehåll och aktiviteter.

Säkerhet

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör vi vårt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för våra kontons och informationslagringsplatsers fysiska och tekniska säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas på säkra nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskild åtkomst till sagda system, samt har underställt sig krav att hantera personuppgifter konfidentiellt. Vi använder oss av datasystem med begränsad åtkomst, placerade i anläggningar med fysiska säkerhetsåtgärder på plats.

Vi utvärderar löpande vår datainsamlings-, lagrings- och behandlingspraxis, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot otillåten åtkomst till våra datasystem.

Alla betalningar hanteras via en gateway-leverantör och därför varken lagras de eller behandlas av våra servrar. Utöver det krypteras all information om betal- och kreditkort via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Om en av våra anställda missbrukar dina personuppgifter kommer detta att ses som en allvarlig överträdelse och resultera i att vi vidtar disciplinära åtgärder, vilka kan innefatta uppsägning. Om en person eller organisation missbrukar personuppgifter de tagit del av för att kunna bistå vårt tillhandahållande av tjänster och hemsidor, kommer detta att ses som en allvarlig överträdelse där vi kommer att vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta uppsägning av avtalet mellan oss och organisationen.

I händelse av avvikelser rörande dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via e-post inom 4 arbetsdagar.

Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter kan överföras inom den europeiska ekonomiska gemenskapen EEG samt till andra länder som Europakommissionen anser har tillräckligt långtgående dataskyddslagstiftningar på plats i enlighet med artikel 45 i förordningen (EU) 2016/679. Ditt samtycke till denna integritetspolicy anses även utgöra samtycke för sådan överföring.

Dina rättigheter

Du som användare av våra hemsidor har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla t ex i enlighet med skattelagstiftning då du är en betalande kund.

Kontaktinformation

Om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss på:

Telefon: 0705-224339

E-post: admin@kasessons.se

Adress: Kåsessons AB

Röddingebergsvägen 309-3

275 92 Sjöbo

Vår webbplatsadress är: https://kasessons.se.

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen. www.datainspektionen.se

Angående material som du lämnar på www.kasessons.se

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.